Nói lời hay, Làm điều tốt, Nghĩ điều thiện! I'm Tam Hảo!

Ha Noi, Vietnam    http://www.flickr.com/photos/32721174@N07/