ʜᴡɪʏᴏᴜɴɢ

by @𝘳𝘰𝘮𝘪

𝘳𝘰𝘮𝘪

﹥ɴᴏᴍʙʀᴇ ʀᴇᴀʟ: kim youngkyun ┊ 김영균
﹥ɢʀᴜᴘᴏ: sf9
﹥ᴘᴏsɪᴄɪᴏ́ɴ: rapero y bailarín
﹥ꜰᴇᴄʜᴀ ᴅᴇ ɴᴀᴄɪᴍɪᴇɴᴛᴏ: 11.05.1999 (18 años)
﹥ʟᴜɢᴀʀ ᴅᴇ ɴᴀᴄɪᴍɪᴇɴᴛᴏ: busan, corea del sur
﹥ᴀɢᴇɴᴄɪᴀ: fnc entertainment