الـآسـِـِـم :هيــِـِـِـو فـِـِـِـوق ✔ العمــِـِـِـر : مـِـِـن يــِـِـوم مــِـِـآ آنــِـِـولـِـدت لـِّـِـِـحد اللحظـِـِـة عايشش ✔ جنسيتـِـِـِـي : لـِـِـِـيـبــِيِ وآفتخـِـِـِــَـَرّ ✔ ... ... ... الـديــِـِـِـانـِة : مُسِـلِمْـ ،، ومسِلِّمـ أمـِـِـري لله

Suq Al Jum`Ah, Tarabulus, Libya    http://www.facebook.com/zBoIoBm