Japanese 🎌

by @Yuki

Yuki

💬
👧👩
👘👘
🗻🗻🗻🗻🗻
🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯