↳ #⃞yixing: 𝒚𝒐𝒖 𝒂𝒓𝒆 𝒎𝒚 𝒃𝒆𝒂𝒖𝒕𝒊𝒇𝒖𝒍 𝒔𝒖𝒏𝒔𝒉𝒊𝒏𝒆 ☼ ♡

China ♡    http://yixingclipse.tumblr.com/