Chả có j để viết O=O

Hoàn Lão, Quảng Bình, Vietnam    https://www.facebook.com/yami.kami