Hannah. 17. British.

   http://girly-glamour.tumblr.com/