ᴄʜᴀɴɪ

by @𝘳𝘰𝘮𝘪

𝘳𝘰𝘮𝘪

﹥ɴᴏᴍʙʀᴇ ʀᴇᴀʟ: kang chanhee ┊ 강찬희
﹥ɢʀᴜᴘᴏ: sf9
﹥ᴘᴏsɪᴄɪᴏ́ɴ: maknae, rapero y bailarín
﹥ꜰᴇᴄʜᴀ ᴅᴇ ɴᴀᴄɪᴍɪᴇɴᴛᴏ: 17.01.2000 (18 años)
﹥ʟᴜɢᴀʀ ᴅᴇ ɴᴀᴄɪᴍɪᴇɴᴛᴏ: daegu, corea del sur
﹥ᴀɢᴇɴᴄɪᴀ: fnc entertainment