I wear black everyday .

Atlanta , Geogia    @vxnyla