curly hair. don't care.

Ukraine, Lviv.    @varya_yukhimchuk