آلَلَهِمِ عَ ـجَ ـلَ لَوِلَئك آلَفُرجَ ـ

تركمانيه & فديتني    @turkmenkizi222