khi bạn có thể cười ngay trong thât bại là bạn đã thành công thực sự... e sẽ học cách yêu của cỏ...kiên nhẫn nảy lên và xanh đến kiệt cùng :)

Hanoi, Vietnam    https://www.facebook.com/leevuive