* We set fashion, not follow *

by @TheMissMeow

TheMissMeow