paper and pen

by you're cute, woah

you're cute, woah