"Grow through what you go through"

Scotland    @talinoble