goodbye america hello united states !

atl    @smokebreak