حتـى لا تظلمــني او اخذلـکک ابقنــي خارج ظنکک 💖

BAGHDAD_IRAQ💗    @rubai3ia