من غریبه دیروز, آشنای امروز و فراموش شدهُ فردا , پس در آشنائی امروز می نگرم تا در فراموشی فردا یادم کنی.

Mashhad, Iran    https://www.facebook.com/reza.ameri.16