You should change you're bashing pattern

   @rainseam