سنرٍزْقٌ وُ سنسعٍدِ ... ✌سننسﮯ وُ سنعٍوُض بَڪلُِ مآهـوُ جٍميلُِ يوُم مآ تحٍلُِﮯ بَآلُِصبَرٍ فُقٌطُ 😍💖

طـَِّّۈٍّّ ﻤُِّّآٍّطـَِّّﭜٌِّّشًـِّّْﮧٍّْ 😍💖✌    @ninaenpersonne