بّـكَرَآ فُلَسًـطٌـيّنٌ بّـتُرَجَ ـعَ ـ..وُآلَعَ ـآلَمِـ كَلَوُ بّـيّسًـمِـعَ ـ 👂آنٌوُ آلَآرَضـ آلَيّ بّـتُرَبّـيّ رَجَ ـآلَ عَ ـمِـرَهِآ مِـآ بّـتُرَكَعَ ـ 👌👀😫

❤❤    @naghamjalboni