👑 | 21 | Fashion industry student

Oslo, Norway    @mrnnrn