Very íu đúi, đáng iu, hìn lành, dzễ xương. ;')

   https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/237521220003515/