Ích kỷ! Những gì của tôi thì mãi mãi không muốn cho cũng như nhường cho ai khác

Can Tho    https://www.facebook.com/monka191194