Sociαl*ShortyϟMuch Morɛ Girl Thαn u Cαn Sɛe Hɛrɛ♥*  Hαrd WorkinϟPurɛ Gold Hɛαrt*Lαrgɛ Drɛαmɛr*Rhythm Lovɛr.Do U Dαrɛ 2 Drɛαm? I Do ♥ Bɛ hαppy,It's Ur Lifɛ*.*

Miami ♥    http://gelichinis.tumblr.com/