references: poses, actions

by @miachroncreates

miachroncreates