Fanática em GG,TVD, TO e RBD #Stelena #Vondy #Klaroline #Ponny

Bahia, Brasil    https://twitter.com/mandysheyla