Yashio-shi, Saitama, Japan    https://www.facebook.com/manami.akiyama.395