17yo; brazilian; infp-t; sad;

torre da corvinal; hogwats.    https://twitter.com/dropinnock