و عشق صدای فاصله‌هاست

   https://www.facebook.com/mahla.bazregari