It takes a lifetime to know me.

Georgia, Usa    http://whatmaddythinks.tumblr.com