ғᴀsʜɪᴏɴ (3ᴋ+)

by @ʟ ᴏ ᴏ ᴋ ɢ ɪ ʀ ʟ

ʟ ᴏ ᴏ ᴋ ɢ ɪ ʀ ʟ