·: *: · ★·:·: *: · ★·:·: *: · ★·:·: *: · ★·:·: *: · ★·:·: *:
saerom, hayoung, gyuri, jiwon, jisun, seoyeon, chaeyoung, nagyung, jiheon
·: *: · ★·:·: *: · ★·:·: *: · ★·:·: *: · ★·:·: *: · ★·:·: *: