#CARAT#EXO-L#AHGASE

ANTALYA / TURKEY    @laylimlay