📍𖥉 𝐁𝐢𝐥𝐥𝐢𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐧. 𝐣𝐞 𝐭'𝐚𝐢𝐦𝐞☁︎ ˖͢ 𝐨𝐭𝟕, 𝐣𝐢𝐦𝐢𝐧 𝐛𝐢𝐚𝐬𝐞𝐝, 𝐛𝐢𝐚𝐬𝐞𝐝 𝐰𝐫𝐞𝐜𝐤𝐞𝐫: 𝐤𝐨𝐨𝐤𝐢𝐞› 𝐩𝐮𝐫𝐞 𝐡𝐚𝐭𝐫𝐞𝐝. ♡ 𝐏𝐌 𝐦𝐞 . ⁾ ៸៸ ! ❀ ⁃⁃⁃ ᥱᥙρh᥆rιᥲ - jᥱ᥆ᥒ jᥙᥒgk᥆᥆k ⨟

paris, france    @kuso_Tae