زه کولی شم د خپل ځان په اړه ډیر څه ووایم، مګر چیرته چې پیل وکړم

Warsaw, Poland    https://thckiki.tumblr.com