ببخشید، من دستم به قشنگیای دنیا نرسید، عکساشونو دارم جم میکنم!

Iran - Mashhad    @key_mim