Fangirl/Fujoshi

Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Vietnam    http://www.facebook.com/jennie.yong.33