I thought 'What's the point?' And I let go.

Tre Metri Sopra il Cielo    @ilarilarireis