miss A ➜ 미쓰에이 ♔

by xiao ♚

xiao ♚

I CAUGHT YA

Fei // Wang FeiFei // 王霏霏 
Jia // Meng Jia // 孟佳
Min // Lee Minyoung// 이민영
Suzy // Bae SueJi // 배수지

My bias is Min ♡