—I ωοηdεr ιf ωε αrε dεαd.—“bυτ ηο οηε ενεr rεαΙΙy κηοωs”.˚✧⁎⁺˳✧༚

méxico    @hobivxt