16, virgo, probably reading.

somewhere    @herpluto