Watashi wa anesu-chan desu.

Putrajaya, Wilayah Persekutuan, Malaysia    http://www.facebook.com/anesh.anef