Ravolzhausen, Hessen, Germany    http://gezeichnetesherz.tumblr.com