magic & mischief, fanciful & flourished, romance & ruffles