twenty. average girl. day dreamer.

new york.    @fashionnerdd