wait bae, I'm a tiger

wait bae, I'm a tiger    @elion_taraj