no longer a wisher

   https://twitter.com/corycreamy