⠀⠀ ⠀﹫ 📇 ˓ ♡ ' ' ꜜ ⏱️ 𓂅 ⠀⠀⠀#𝐍𝐎𝐊𝐈𝐀 ! ラ ⿻ · 命

   @chomplague