i’m not always sarcastic, sometimes i’m sleeping

   @artvdyl